Matlamat Kolej

Matlamat

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu

melahirkan insan yang beriman, berakhlak

Mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera

Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara

Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia